Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018. 05. 23. napjától


Tisztelt Felhasználó!

Üdvözöljük a Sió ECKES Kft. (székhely: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.) hohesc.hu weboldalán (a továbbiakban: Weboldal)! Köszönjük, hogy felkereste Weboldalunkat!

A Sió ECKES Kft., mint adatkezelő a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat érintő, általa folytatott adatkezelések vonatkozásában a jelen összefoglaló útján ad tájékoztatást. A Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásaink (pl. hírlevélre feliratkozás, kapcsolatfelvétel, nyereményjátékok) igénybe vétele során Ön rendelkezésünkre bocsáthat személyes adatnak minősülő információkat. E személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) - összhangban kezeljük. Az adatok biztonsága érdekében a szükséges adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedések magas színvonalát biztosítjuk. Az adatkezelés részleteit érintően kérjük, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

I. Az adatkezelő

Az Ön által megadott személyes adatok kezelője:

Adatkezelő neve: Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.
cégjegyzékszáma: 14-09-300379
nyilvántartást vezető cégbíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
adószám: 11223755-2-14
postai levelezési cím: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.
e-mail cím: emese.bognar@eckes-granini.com
telefonszám: +36-30-826-4847
Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: http://hohesc.hu

II. Adatkezeléseink

2.1. KAPCSOLATFELVÉTEL A WEBOLDALON KERESZTÜL

Az adatkezelés célja:

A Weboldal „Kapcsolat” űrlapján Ön a SIÓ-ECKES Kft -től termékekkel kapcsolatos információkat kérhet, javaslatokat tehet, panaszokat fogalmazhat meg vagy egyéb tartalmú üzenetet küldhet.

A „Kapcsolat” űrlapon Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az Ön által beküldött információkérés, javaslat vagy egyéb tartalmú üzenet megválaszolása, panasz esetén a panasz rögzítése, kivizsgálása, megválaszolása, valamint az ehhez szükséges kapcsolattartás céljából használjuk fel.

Az Ön által a „Kapcsolat” űrlapon megadott személyes adatokat marketing célra nem használjuk fel és e célból más, külső cégnek sem adjuk át.

A kezelt személyes adatok köre:

A „Kapcsolat” űrlapon megadott személyes adatok, azaz:

 • név;
 • e-mail cím;
 • az üzenet tartalma;
 • egyéb, az üzenetben közölt személyes adat.

Az üzenethez kapcsolódóan a fentieken kívül rögzítésre kerül az üzenet beérkezésének időpontja.

Az üzenet elküldéséhez a név, e-mail cím, illetve az üzenet szövegének megadása kötelező, amennyiben ezek közül valamelyik mezőt nem tölti ki, úgy a rendszer az üzenetet nem tudja elküldeni részünkre.

Az adatkezelés jogalapja:

Információkérés, javaslat tétel vagy egyéb tartalmú üzenet küldése esetén az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont).

Panasz esetén az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése.

Ön a hozzájárulását a „Kapcsolat” űrlapon a vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg.

Az adatkezelés időtartama:

A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését, azaz a kérés, üzenet megválaszolását követően haladéktalanul töröljük.

Panasz bejelentése esetén a panaszról felvett jegyzőkönyv és a panaszra adott válasz másolati példányát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerint 5 (öt) évig megőrizzük.


2.2. NYEREMÉNYJÁTÉK

Weboldalunkon időről-időre nyereményjátékokat szervezünk. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részleteit az adott nyereményjátékra vonatkozó adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely minden esetben közzétételre kerül a Weboldalon.


2.3. A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

III. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az Ön által megadott személyes adatokat a bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával adjuk ki, illetve továbbítjuk.

A személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink, valamint adatfeldolgozóink és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

A személyes adatokat a II. pontban írt adatkezelések során az alábbi munkatársaink ismerhetik meg:

KIK FÉRHETNEK HOZZÁ A SZEMÉLYES ADATOKHOZ SZERVEZETÜNKÖN BELÜL?
A WEBOLDALON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTELmarketing manager, ügyfélszolgálati munkatárs
NYEREMÉNYJÁTÉKmarketing manager, pénzügyi munkatárs

A megadott személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

III/A. ADATFELDOLGOZÓK

A fenti adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat vesszük igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és az utasításaink szerint járnak el. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai szerint kezelheti, saját céljára az adatokon adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önöket.

Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók:

ADATFELDOLGOZÓAZ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG, AZ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTAL MEGISMERT ADATOK
név: DOUPLA Kft.
székhely: 1044 Budapest, Izzó utca 8/B. 3/10.
elérhetőség: hello@doupla.com
A DOUPLA Kft. a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látja el, ennek keretében a II. pontban felsorolt valamennyi személyes adatot megismerheti.

IV. ADATBIZTONSÁG

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, valamint ezt az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink részére is előírjuk.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között a személyes adatok álnevesítését, titkosítását, jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az általunk kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban megjelöljük a késedelem okát. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Ezen kívül, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az érintettetek az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, kivéve, amennyiben az adatvédelmi incidens káros hatásait, kockázatait sikeresen megakadályoztuk. A tájékoztatást a honlapon is közzétesszük. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tények:
  • az adatvédelmi incidens jellege;
  • az érintett személyes adatok köre (kategóriái) és száma;
  • az érintettek köre (kategóriái) és száma;
  • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrizzük meg.

VI. AZ ÖN JOGAI

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA: Amennyiben az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján végezzük, Ön jogosult e hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

HOZZÁFÉRÉS JOGA: Az I. pontban megadott elérhetőségeken Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk a személyes adatainak kezelése, illetve kérheti az alábbiakról történő tájékoztatást: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.

Az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét Önnel előzetesen közöljük.

HELYESBÍTÉSHEZ, KIEGÉSZÍTÉSHEZ VALÓ JOG: Ha Ön észleli, hogy valamely személyes adatát pontatlanul, hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérésére (megjelölve a helyes, illetve kiegészítő adatokat) azt helyesbítjük, illetve kiegészítjük.

TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
  b) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  c) Ön tiltakozott a hírlevél célú adatkezelés ellen;
  d) az adatok kezelése jogellenes;
  e) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez bennünket.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott a jogos érdekünkön alapuló adatkezelése ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az adatokat csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG: Ön igényelheti, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban átadjuk az Ön részére vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG: Ha személyes adatainak kezelése hírlevél küldés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik az adatai hírlevél küldése érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezeljük.

KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését küldje meg részünkre az emese.bognar@eckes-granini.com e-mail címre vagy postai levélben a SIÓ-Eckes Kft. 8600 Siófok, Május 1. u. 61.szám alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okait megjelölve a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítünk. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

VII. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

VIII. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

8.1. ADATKEZELŐ MEGKERESÉSE

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

8.2. AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGHOZ FORDULÁS, PANASZ TÉTELE

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

8.3. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

8.4. HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS PANASZ

Az elektronikus úton küldött reklámokkal (hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.Budapest, 2018. 05. 23.

Sió ECKES Kft.
adatkezelő